Dokonanie rezerwacji oznacza, że akceptują Państwo Regulamin Sea Star PREMIUM

 
 
 1. Niniejszy regulamin zostaje przedłożony w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa Gościom Sea Star Premium w Sarbinowie. Regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z domków oraz pokoi w Pensjonacie.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Sea Star Premium.


REZERWACJA

 1. W wysokim sezonie tj.: 1.07.2023 - 20.08.2023 r. rezerwacje na domki przyjmujemy na minimum 7 dni. Powyższe minimum rezerwacji nie dotyczy wynajmu pokoi w Pensjonacie.
 2. Warunkiem koniecznym dla dokonania rezerwacji telefonicznej lub mailowej jest uiszczenie przedpłaty w wysokości 40% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu. 100% wpłaty na 14 dni przed planowanym pobytem. Rezerwacje przyjmowane na mniej niż 14 dni przed planowanym pobytem – wpłata 100% wartości.
 3. Przedpłata za rezerwację jest bezzwrotna. Jedynie w przypadku zamknięcia Sea Star Premium z powodu COVID-19 gwarantujemy zwrot zaliczki w ciągu 7 dni od planowanego dnia rozpoczęcia pobytu.


POBYT

 1. Pobyt w Sea Star Premium zaczyna się o godzinie 1600 pierwszego dnia rezerwacji, a kończy o godzinie 1000 dnia ostatniego.
  Możliwe zameldowanie (wejście do pokoju lub domku) od godziny 1400 – po wcześniejszym zgłoszeniu i dodatkowej opłacie w kwocie 100 zł. Istnieje również możliwość późniejszego wymeldowania – do godziny 1200 – opłata 50 zł.
 2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz wypełnienie i podpisanie Karty meldunkowej.
 3. Opłaty dodatkowe – pobierane są na miejscu.
 4. Domki i pokoje wynajmowane są na doby.
 5. Potwierdzony podczas rezerwacji numer pokoju/domku może ulec zmianie bez powiadomienia Klienta, pod warunkiem zaoferowania tego samego lub wyższego standardu pokoju/domku.
 6. Zatrzymanie domku bądź pokoju przez Gościa po godzinie 1000 (bez uzgodnienia z Recepcją) skutkuje naliczeniem kosztów wysokości 50% należności za kolejną dobę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Sea Star Premium w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
 8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić recepcji na dobę przed końcem meldunku.
 9. Sea Star Premium uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych domków i pokoi w Pensjonacie.
 10. W trakcie przekazywania domku do Państwa dyspozycji pobieramy kaucję (500 zł), którą zwracamy w dniu wyjazdu przy braku zniszczeń, uszkodzeń i zabrudzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania domku. W przypadku znacznych zniszczeń Sea Star Premium może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.
 11. Do obowiązków wynajmującego przed zdaniem domku należy jego uprzątnięcie a w szczególności: wyniesienie śmieci, umycie naczyń, opróżnienie lodówki z żywności, pozostawienie pościeli na łóżku, pozamiatanie podłogi, pozostawienie ręczników w łazience, pozamykanie wszystkich okien.
 12. W sytuacji zdania domku w stanie ogólnego nieładu i niewykonania czynności jak w pkt. 15 wynajmujący ponosi koszty końcowego sprzątania w wysokości 250 zł. Kwota ta zostanie potrącona z kaucji.
 13. Wynajęty domek nie może być przekazany ani udostępniony osobom trzecim.
 14. Osoby niezameldowane w Sea Star Premium mogą przebywać na terenie Ośrodka w godzinach od 600 do 2200.

  W przypadku naruszenia tego punktu Regulaminu pobierana jest opłata karna w wysokości 200 zł za dobę za każdą dodatkową osobę.

 15. W Sea Star Premium obowiązuje cisza nocna w godzinach od 2200 do 600.
 16. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia osoby, która znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoby, która mieszkając wcześniej rażąco naruszyła Regulamin Sea Star Premium.
 17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach Pensjonatu zakazuje się używania jakichkolwiek sprzętów lub aparatów zasilanych energią elektryczną np. grzałki, farelki, itp. nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz sprzętu komputerowego.


ŚNIADANIA i OBIADOKOLACJE (tylko dla Gości Pensjonatu)

 1. W wysokim sezonie tj: 1.07.2023 - 20.08.2023 r. dla Gości zameldowanych w Pensjonacie śniadanie oraz obiadokolacja dostępne są w cenie wynajmu pokoju i apartamentu. Nie dotyczy to Gości, którzy zarezerwowali noclegi przez portal Booking.com.
 2. Śniadanie w formie szwedzkiego stołu podawane jest od godz. 800 do 1000.
  Obiadokolacja w godzinach 1630 do 1800.
 3. Poza okresem 1.07.2023 - 20.08.2023 r. oraz w przypadku obłożenia mniejszego niż 30% pokoi – śniadanie oraz obiadokolacja mogą być serwowane indywidualnie.


INTERNET

 1. Sea Star Premium posiada własną, bezprzewodową sieć internetową (Wi-Fi). Do dyspozycji naszych Gości posiadających komputery przenośne, tablety, smartfony itd. oddajemy bezprzewodowy INTERNET dostępny na terenie Ośrodka. Dostęp do Internetu dla Państwa jest całkowicie bezpłatny!!! Hasło do sieci otrzymają Państwo na życzenie w recepcji.


SERWIS w Sea Star Premium

 1. Wynajmując domek lub pokój w Sea Star Premium wybieracie Państwo dogodny dla siebie wariant serwisu (sprzątania):

Serwis DOMKÓW – oznacza domek przygotowany z ręcznikami i pościelą na przyjazd, zgodnie z ilością osób (maksymalnie 6 osób). Dbałość o czystość i porządek w domku podczas pobytu pozostaje po stronie Gości.

Serwis KOMFORT DOMKÓW – oznacza domek przygotowany z ręcznikami i pościelą na przyjazd, zgodnie z ilością osób (maksymalnie 6 osób). Na życzenia Gości wykonujemy sprzątanie całego domku wraz z wymianą ręczników. Każdorazowa opłata za sprzątanie wynosi 200 zł.

Serwis POKOI – oznacza pokój przygotowany z ręcznikami i pościelą na przyjazd, zgodnie z ilością osób. Dbałość o czystość i porządek w pokoju podczas pobytu pozostaje po stronie Gości.

Serwis KOMFORT POKOI – oznacza pokój przygotowany z ręcznikami i pościelą na przyjazd, zgodnie z ilością osób. Na życzenia Gości wykonujemy sprzątanie całego pokoju wraz z wymianą ręczników. Każdorazowa opłata za sprzątanie wynosi: 150 zł – Apartament, pokój Studio, pokój Deluxe; 100 zł – pokój Standard.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Komfort Gości

 1. Sea Star Premium ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.


Wyposażenie

 1. Domki i pokoje są w pełni wyposażone i przygotowane do Państwa dyspozycji. Na Gościach spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie. Spis wyposażenia jest dostępny w każdym domku lub pokoju.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 3. Za szkody powstałe umyślnie lub nieumyślnie odpowiedzialność ponosi Wynajmujący.
 4. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Każdorazowo opuszczając domek czy pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz (kartę) zdać w recepcji. W przypadku utraty klucza (karty) Gość zostanie obciążony kosztami wymiany oraz zakupu nowego zamka.
 6. W przypadku kradzieży mienia po zagubieniu klucza (karty) – Sea Star Premium nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody.


Mienie Gości

 1. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Sea Star Premium regulują przepisy § 846-849 Kodeksu Cywilnego.

Art. 846. §1.

Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu lub podobnego zakładu, zwaną dalej "gościem", chyba że szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo że powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała.

§2.

Rzeczą wniesioną w rozumieniu przepisów tytułu niniejszego jest rzecz, która w czasie korzystania przez gościa z usług hotelu lub podobnego zakładu znajduje się w tym hotelu lub podobnym zakładzie albo znajduje się poza nim, a została powierzona utrzymującemu zarobkowo hotel lub podobny zakład lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym.

§3.

Rzeczą wniesioną jest również rzecz, która w krótkim, zwyczajowo przyjętym okresie poprzedzającym lub następującym po tym, kiedy gość korzystał z usług hotelu lub podobnego zakładu, została powierzona utrzymującemu zarobkowo hotel lub podobny zakład lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym.

§4.

Pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych oraz żywych zwierząt nie uważa się za rzeczy wniesione. Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład może za nie odpowiadać jako przechowawca, jeżeli została zawarta umowa przechowania.

§5.

Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, o której mowa w §1, przez umowę lub ogłoszenie nie ma skutku prawnego.

Art. 847.

Roszczenie o naprawienie szkody z powodu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu wygasa, jeżeli poszkodowany po otrzymaniu wiadomości o szkodzie nie zawiadomił o niej niezwłocznie utrzymującego zakład. Przepisu tego nie stosuje się, gdy szkodę wyrządził utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład albo gdy przyjął rzecz na przechowanie.

Art. 848.

Roszczenia o naprawie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a w każdym razie z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu lub podobnego zakładu.

Art. 849. §1

Zakres obowiązku naprawienia szkody przez utrzymującego zarobkowo hotel lub podobny zakład w wypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych ogranicza się, względem jednego gościa, do wysokości stokrotnej należności za dostarczone mu mieszkanie, liczonej za jedną dobę. Jednakże odpowiedzialność za każdą rzecz nie może przekraczać pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności.

§2

Ograniczenia zakresu obowiązku naprawienia szkody nie dotyczą wypadku, gdy utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład przyjął rzeczy na przechowanie albo odmówił ich przyjęcia na przechowanie, mimo że obowiązany był je przyjąć, jak również wypadku, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jego lub osoby u niego zatrudnionej.

§3

Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład jest obowiązany przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną. Może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo podobnego zakładu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.

 1. Sea Star Premium nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu czy innego pojazdu należącego do Gościa. Gość przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie Sea Star Premium jest niestrzeżony.
 2. Przedmioty pozostawione przez Gościa w domku lub w pokoju pensjonatu będą odesłane na wskazany adres na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji przedmioty będą przechowywane przez 30 dni od dnia opuszczenia Ośrodka.


ZAKAZY

 1. Na terenie Sea Star Premium obowiązuje zakaz palenia. W domkach i pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku, jeśli będzie stwierdzone palenie, Sea Star Premium obciąży kosztami doprowadzenia do właściwego stanu, w tym przypadku odświeżenia w wysokości 500 zł.
 2. W domkach i pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia ryb. W przypadku, jeśli będzie stwierdzona taka czynność, Sea Star Premium obciąży kosztami doprowadzenia do właściwego stanu, w tym przypadku odświeżenia w wysokości 500 zł.


Inne

 1. Sea Star Premium zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do atrakcji na terenie Ośrodka w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z nich.
 2. Sea Star Premium nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pracami budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi, wykończeniowymi itp., jakie mogą mieć miejsce w sąsiednich ośrodkach, jak i poza nimi. Zastrzegamy, że wszystkie roszczenia związane z ww. niedogodnościami będą odrzucane w całości.


Zarząd
Sea Star Premium
w Sarbinowie